Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10198/17620
Título: O benestar animal como factor económico das produciones: a calidade ética dos produtos animais
Autor: Fente, José M.F.
Feás, Xesús
Cerqueira, Joaquim
Cadavez, Vasco
Data: 2011
Citação: Fente, José M.F.; Feás, Xesús; Cerqueira, Joaquim; Cadavez, Vasco (2011). O benestar animal como factor económico das produciones: A calidade ética dos produtos animais. In Benestar Animal: Manual Para Formadores. p. 209-247. ISBN 978-84-453-5024-9
Resumo: Hai aproximadamente 12000 anos o home empezou a domesticar outros seres vivos do seu ámbito comezando polo can. A partir dese momento iníciase un longo proceso que variou substancialmente a relación que mantemos cos animais e aumentou progresivamente o número de especies sometidas aos humanos en función fundamentalmente da súa utilidade. Nunha primeira fase o número de individuos do rabaño que atendía cada coidador era bastante reducido, e esta relación baseábase fundamentalmente na proximidade. Este escaso número de efectivos facía que se buscase a máxima produción de cada individuo de forma particular.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10198/17620
ISBN: 978-84-453-5024-9
Aparece nas colecções:CIMO - Capítulos de Livros

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
2011-LibroBenestarAnima.pdf889,3 kBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.